Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

İdari Personel Şube Müdürlüğü

İdari Personel Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

 

  GÖREV KAPSAMI

             İdari Personel Şube Müdürlüğü, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen Üniversitemiz İdari Personelinin, Personel Politikası ile ilgili çalışmalar yapmak ve Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, atama, özlük, emeklilik ve kadro işlemlerinin eksiksiz yürütülmesi, yapılması ve yaptırılması görev alanı içerisindedir.

 

 GÖREV DETAYI

 • Atama izni verilen kadroların dağılımının yapılarak, atama yapılacak kadroların şartlarını belirleyerek, ÖSYM
 • Başkanlığı'na bildirmek ve Devlet Personel Başkanlığı'nca yerleştirilmeleri yapılan personelin atama işlemlerini yapmak,
 • Üniversitemize naklen ve açıktan atanan personel bilgilerini, her ay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne, her üç ayda bir de personel ve geçici işçi pozisyonları ile birlikte Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirmek,
 • Üniversitemiz idari kadrolarının dolu boş değişikliklerinin Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca karara bağlanarak vize işlemlerini yapmak,
 • Geçici işçi kadrolarının her yıl vize işlemlerini yapmak,
 • Tüm idari personelin aylık derece yükselmesi, kademe ve kıdem terfilerini yapmak,
 • Sigorta, bağ-kur ve askerlik hizmetlerinin değerlendirme işlemlerini yapmak,
 • Üst öğrenimi bitiren idari personelin intibak işlemlerini yapmak,
 • Tüm idari personele ait özlük dosyalarını tanzim etmek,
 • Ayrılan personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemlerini yapmak,
 • 4046 sayılı özelleştirme kanunu gereğince özelleştirilen kurumlardan gelen personelin atama işlemlerini yapmak,
 • Personelin izin ve raporlarının takibini yapmak,
 • Hizmet belgelerinin düzenlenmesi,
 • İdari Personelin pasaport işlemlerini yapmak,
 • Disiplin ve ceza soruşturmalarının takibini yapmak,
 • 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemlerini yapmak,
 • Tüm idari personelin 657 SDMK ve Sicil Raporları Yönetmeliği gereğince, her yıl sicil raporlarının doldurulması ve saklanması, 6 yıl üst üste 90 puan ve daha yukarı sicil notu alan personelin tespit edilerek ilgili kanun gereğince bir kademe ilerlemelerini yapmak,
 • 657 SDMK'nun 53. maddesi ve Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınması ile ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca personel alınması,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bakımında bulunan çocuklardan sınavla elemen almak,
 • 657 SDMK'nun 55.maddesi ve Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, aday memurların hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve sınavlarının yapılması,
 • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca, görevde yükselme eğitim programlarının düzenlenmesi, başvurularının değerlendirilmesi ve sınavların yapılması
 • Hizmet içi Eğitim ile ilgili 657 sayılı ve 2547 sayılı kanun maddeleri kapsamında, Personel Dairesi Başkanlığı’nın Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ve Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğinin gereklerini yerine getirmek.
Adı SOYADI Görevi/Ünvanı
Serpil AYGİT İdari Personel Şube Şube Müdürü
İrfan Ekrem ULUTÜRK Bilgisayar İşletmeni
Ahmet TOKAL Bilgisayar İşletmeni
Damla Endam DİNÇER Memur
Sibel ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni
İlknur DEMİR Memur