Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Akademik Kadro Atama Kriterleri

T.C
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURU, GÖREV SÜRESİ UZATIMI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

A- Profesör kadrolarına başvurmak için;

ÇOMÜ İlk Defa Atama Değerlendirme Formu (Form için ekler kısmına bakınız)

ÇOMÜ Değerlendirme Formu (Form için ekler kısmına bakınız)

Profesörlüğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Bunlara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır;

·  Profesörlük başlıca eseri olarak doçent unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar veya uluslar arası düzeyde araştırmaya dayalı özgün bir eser yayınlamak (*),

·  Doçentlik sonrası için Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (1-12) maddelerinden en az 400 puan almış olmak,

·  En az 50 puanı doçentlik sonrasına ait olmak koşuluyla Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (20-23) maddelerinden en az 150 puan almış olmak,

·  Toplam en az 800 puan almış olmak, 

VEYA ilk 2. 3. ve 4. maddeler yerine;
Doçent unvanını aldığı tarihten itibaren profesör kadrosuna başvurduğu tarihe kadar geçen sürede; yürürlükte olan Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği doçentlik kriterlerini bir kez daha sağlamış olmak,

·  Doçentlik sonrası kendi bilim alanında en az 2 bilimsel toplantıya/gösteriye katılmış ve en az birisinde  sunum yapmış olmak (Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanları akademik birimlerindeki kadrolara başvuran adaylar için bu toplantılardan en az birisinin uluslar arası olması zorunludur).

·  Doçentlik sonrası bir üniversitede en az 1(bir) yıl çalışmış olmak.

(*) Aşağıdaki A, B, ve C maddelerinden birindeki şartları yerine getiren çalışmalar ‘’Profesör’lük başlıca eseri’’ olarak kabul edilir:
A. Uluslar arası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış olması koşuluyla ;
a) Adayın  tek yazarlı makalesi, yada ortak bir makalede ilk isim olması
b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yayımlanmış makalesi,
c) Yürütücülüğünü yaptığı proje çalışmasından üretilmiş ve yayımlanmış makalesi veya
B) Adayın özgün bir araştırmasının kendisinin ismiyle ulusal yada uluslar arası kitap olarak basılmış olması 
C) Akademik etkinlik değerlendirme tablosundaki 6. maddedeki etkinliklerden birisine katılmak. 

B- Doçent kadrolarına başvurmak için;

Doçentliğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı kanunun 24. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Bunlara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır;

·  Yürürlükte olan Üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği Doçentlik kriterlerini sağlamış ve doçent ünvanını almış olmak,

·  Doktora sonrasında Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (1-12) maddelerinden 300 puan almış olmak,

·  Doktora sonrasında Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (20-23) maddelerinden en az 25 puan almış olmak,

·  Toplam en az  500 puan almış olmak,

·  Tıpta uzmanlık veya doktora sonrasında bir üniversitede veya üniversiteye bağlı araştırma merkezinde en az 1(bir) yıl çalışmış olmak.

C- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurmak için;

Doktor Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atama işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinde ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Bu koşullara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır;
İlk kez başvuranlar için:

  1. Ulusal yada uluslararası hakemli bir dergide bilimsel makale niteliğine sahip bir yayın yapmış olmak,
  2. Akademik Etkinlik Değerlendirmesinden en az 200 puan almış olmak,

Not : Tıp Fakültesi’ne atanacak adaylarda 2. Madde şartı aranmaz.

Yeniden atanma için, : Tamamlanan atanma dönemi içinde gerçekleştirilmiş olan etkinlikler dikkate alınarak ;

·  Akademik Etkinlik Değerlendirmesinden 2 yıl için toplam en az 100 puan; 3 yıl için toplam en az 150 puan almak, bu puanın en az %65 ini Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (1-12) maddelerinden, en az % 15 ini de (20-23) maddelerinden almış olmak

·  Öğrenci Değerlendirme Formu sonuçlarına göre başarılı bulunmak

·  Güzel sanatlar alanında başvuran adayların :

·  Önceki çalışma döneminde (son üç yıl) en az iki özgün sanat üretiminde bulunmak ve en az bir özgün bilimsel yayın yapmış olmak,

·  Akademik etkinlik değerlendirmesinden toplam en az 75 puan almak.
 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, bilim alanı yabancı dille ilgili birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadrolarına başvuranlar için yapılacak sözlü sınavı; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara başvuranlar için yapılacak yazılı sınavı; yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuranlar için yapılacak sözlü sınav ile sözlü sınav sonucu başarılı olanlar için senato kararı olması halinde yapılacak yazılı sınavı,

b) Merkezi Sınav: Yükseköğretim Kurulu tarafından yaptırılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (ALES),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin İlan ve Başvuru Şartları

Merkezi sınav

MADDE 5 – (1) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden 70 puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl için geçerlidir.

Genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel şartlar

MADDE 7 – (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.

(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İlan

MADDE 8 – (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.

(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavı jürisinin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.

(2) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

Ön değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Muafiyet

MADDE 14 – (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atamalar

MADDE 15 – (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ilan edilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
GENEL İLKELER

·  Bu kriterler, adayların kendilerini hazırlamalarını ve kendi durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak ve Jüri üyelerinin adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmelerini ve değerlendirmelerinde nesnellik sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

·  Ekte belirtilen kriterler sadece bir ön-koşul niteliği taşımakta olup, adayların faaliyetlerini sadece nicel yönden bir ön değerlendirmesini yapmaktadır.  Bu kriterleri yerine getirmiş olmak görev süresi uzatımı, atanma ve yükseltilmeler için yeterlilik anlamına gelmez.

·  Başvuruların bu kriterlere uygunluğu Akademik Değerlendirme Komisyonunca incelenerek belirlenir. Kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyerek sahibine iade edilir.

·  Akademik yükseltilme ve atamalarda jüri üyelerinin yapacağı bilimsel değerlendirmeler esas alınır.

·  Adayların sadece alanlarıyla ilgili Akademik Etkinlikleri Değerlendirmeye tabi tutulur.

·  Yayınlanması kabul edilmiş eserlerden  en çok iki  tanesi “yayınlanmış” kabul edilir ; ancak, aday “yayınlanması kabul edildi” yazısını eserin son şekline eklemelidir.

·  Aynı isimli ulusal yayınların (makale, bildiri, poster) puanlanmasında en yüksek puanlı olan dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye alınmaz.           

·  Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (1-12) maddelerindeki ikiden çok yazarlı yayınlarda adayların puanı (%) olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

.

1. isim

2. isim

3. isim

4. isim

5. isim

Tek yazarlı

100

 

 

 

 

2 yazarlı

90

80

 

 

 

3 yazarlı

80

70

60

 

 

4 yazarlı

70

60

50

40

 

5 yazarlı

60

50

40

30

30

 
·  6 ve daha fazla yazarlı makalelerde :

   İlk isim olan yazara verilecek puan = Puan X 1.2 / yazar sayısı
   Diğer yazarlara verilecek puan = Puan - İlk isim olan yazarın aldığı puan / diğer yazar sayısı

·  Bir makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1. isimle aynı şekilde değerlendirilir.

·  Farklı çok merkezli (farklı üniversitelerin veya aynı üniversitenin  farklı fakülteleri/yüksekokulları) ortak bilimsel çalışmalarda hak edilen puan her bir merkez için ayrı ayrı kabul edilip, kendi   içlerinde yukarıdaki yöntemle bölüştürülür.

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ 

 

1. YAYIN ve SUNUM ETKİNLİKLERİ

A. MAKALELER

 

1

SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlana ;

·  Özgün araştırma, makale,derleme

·  Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar


100
65

2

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan;

·  Özgün araştırma, makale,derleme

·  Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 

80
45

3

Diğer Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan :

·  Özgün araştırma, makale, derleme

·  Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 

70
40

4

Ulusal hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan ; 

·  Özgün araştırma, makale ve derleme

·  Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 

65
35

5

Ulusal diğer bilimsel dergilerde, gazete ve dergilerde yayımlanan her türlü özgün araştırma, makale, derleme ve teknik not gibi çalışmalar (En çok iki çalışma).

20

 

B. SANAT DALLARINDAKİ ETKİNLİKLER
‘Özgün Sanat Yapıtı’ tanımı; resim, grafik, seramik, heykel, geleneksel el sanatları, müzik yapıtları, mimari projeler, tekstil, tiyatro, sinema ve benzeri  sanat üretimlerini ifade eder.

 

6

Uluslar arası alanda

·  Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt dışındaki  eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması

·  Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), yurt dışında, kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi

·  Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında sempozyum, festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

 

150100


50

7

Ulusal alanda

·  Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içindeki  eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla, Ulusal sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin yurt içinde ulusal düzeyde uygulanmış olması

·  Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), ulusal düzeyde kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi

·  Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal düzeyde sempozyum, festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

 

100

 

50


25

 

 C. KONGRE SUNULARI

 

8

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan ;
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitaplarında özet metin olarak yayınlanan bildiri, poster veya gösteri
b) Kongre kitapçığında tam metin olarak yayınlanan bildiri
c) Özet metin olarak yayınlanan bildiri yada poster veya gösteri

 

60

55
35

9

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan ;
a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri
b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri yada poster veya gösteri


50
30

 

 D. ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI

 

10

Yurtdışında uluslararası yayınevlerinde basılı olması şartıyla;

·  Alanında kitap yazarlığı

·  Alanında yazılmış bir bölüm yazarlığı (Sadece 1 bölüm dikkate alınır)

 

150
100

11

Basılı olması şartıyla
a) Alanıyla ilgili ulusal nitelikte bir kitap yazması
b) Alanıyla ilgili olarak Türkçe yazılan bir kitapta bir bölümün yazarlığını yapmak (en fazla 2 bölüm için)


100
25

12

Basılı olması şartıyla alanıyla ilgili ;
a) Referans kitaplarından birinin çevirisini yapmak
b) Çevirisi yapılan bir kitabın bölümlerinden birisinin çevirisini yüklenmek (en fazla 2 bölüm için).


50
15

 

E. EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİKLER

 

13

SCI  SCI-Expanded SSCI AHCI kapsamındaki dergilerde (her yıl için) ;

·  Editör olmak

·  Yayın/Bilimsel Kurulu listesinde yer almak

·  Hakemlik yapmak

 

150
50
25

14

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan ve TUBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan hakemli dergilerde (her yıl için) :

·  Editörlük yapmak

·  Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak

·  Hakemlik yapmak

 

100
40
20

15

Diğer Uluslar arası hakemli dergilerde (her yıl için )

·  Editörlük yapmak

·  Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak

·  Hakemlik yapmak


80
30
15

16

Alanıyla ilgili Ulusal hakemli bilimsel dergilerde (her yıl için )

·  Editörlük yapmak

·  Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak

·  Hakemlik yapmak


50
25
10

17

Kitap editörlüğü (4)
a) Alanında Yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
b) Alanında Yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü


150
100

 

 

F. ATIFLAR

 

18

Uluslararası atıflar (kendisinin yazar olarak yer almadığı yayınlarda olmak kaydıyla)

·  Uluslararası kaynak kitaplardaki atıflar

·  SCI, SSCI, ve AHCI tarafından taranan dergilerdedeki atıflar

·  Diğer uluslar arası dergilerde yayınlanan makalelerdeki atıflar


20
10
5

19

Ulusal atıflar (kendisinin yazar olarak yer almadığı yayınlarda olmak kaydı ile;

·  Ulusal referans kitaplarındaki atıflar

·  Ulusal hakemli bilimsel dergilerdeki atıflar


10
3

 

II- EĞİTİM- ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ
G- ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

 

20

Son beş yılda verilmiş dersler; her yarıyılda verilen en fazla dört ders için
a) Lisansüstü
b) Ön Lisans – Lisans


5
3

21

Yönetiminde tamamlanan her tez için
a) Doktora (Tıpta uzmanlık)
b) Yüksek lisans


20
10

 

 H- BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ

 

22

Üniversitenin altyapısına destek veren tamamlanmış Projeler (Rapor)’i yürütme

·  Yurtdışı kaynaklı Uluslararası Projeler (Eğitim projeleri hariç)

·  Ulusal Kuruluşlarca (TUBITAK, DPT, TUBA vb.) desteklenenler

·  Üniversite tarafından desteklenen projeler ve uluslar arası destekli eğitim projeleri

 

250
100
50

23

Üniversitenin altyapısına destek veren tamamlanmış Projelerde görev alma

·  Yurtdışı kaynaklı Uluslararası Projeler (Eğitim projeleri hariç)

·  Ulusal Kuruluşlarca (TUBITAK, DPT, TUBA vb.) desteklenenler

·  Üniversite tarafından desteklenen projeler ve uluslar arası destekli eğitim projeleri

 

125
75
30

 

I. DİĞER BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLER

 

24

Uluslararası sempozyum (Uluslar arası katılımlı değil), kongre, çalıştay (Workshop), yaz okulu, sanat sergisi, festival düzenlenmesi gibi etkinliklerde
a) Başkanlık yapmak
b) Görev almak (Bilimsel komite yada organizasyon kurulu üyesi, konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak)

 

100
50

25

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (Workshop), yaz okulu, sanat sergisi, festival düzenlenmesi gibi etkinliklerde
a) Başkanlık yapmak
b) Görev almak (Bilimsel komite yada organizasyon kurulu üyesi, konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak)

 

50
25

 

J. ÖDÜLLER ve BURSLAR

 

26

Alanında ;

·  Jürili Uluslararası bilim ve/veya sanat ödülü veya patent almak

·  Alanında Ulusal bilim (TUBİTAK/TUBA vb.)-sanat ödülü veya patent almak

 

350
250

27

Alanında bilimsel/sanatsal çalışma ve araştırmalar için ;

·  Uluslararası burs almak

·  Kamu kuruluşlarınca verilen burs almak

 

150
100

 

 

Ekler

ÇOMÜ Değerlendirme Formu.xlsx
ÇOMÜ İlk Defa Atama Değerlendirme Formu.xlsx