Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

KVKK İdari Personel Adayı Aydınlatma Metni

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

İDARİ PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (bundan böyle “ÇOMÜ’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

İdari personel adayı olarak ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

1- Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca üniversite olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.

2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

Personel Daire Başkanlığı- İdari Personel Şube Müdürlüğü;

 • Sürekli İşçi Başvuru Süreci (Ad/Soyad, Tckn, Baba Adı, Doğum Yeri/Tarihi, Telefon Numarası, Adres Bilgisi, Mezuniyet Durum Bilgisi, Değerlendirme Sonucu Bilgileri)
 • 4b Sözleşmeli Personel Başvuru Süreci (Ad/Soyad, Doğum Yeri/Tarihi, Anne/Baba Adı, Tckn, Cinsiyet, Kimlik Bilgileri, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Bilgisi (İl/İlçe), Medeni Durum Bilgisi, Uyruk, Askerlik Durum Bilgisi (Er/Yedek Subay/ Bedelli/Yaptı (Sevk Tarihi/Terhis Tarihi)/Tecilli (Tecil Tarihi/Nedeni)/Muaf(Tarihi/Nedeni), Askerlik Durum Belgesi Bilgileri, Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı Bilgileri (Var/Yok, Hakkınızda Kanunu Ve/Veya Cezai Takibat Yapıldı Mı?, Açıklama), Sağlık Durum Bilgileri (Çalışmaya Engel Durum Var/Yok/Özür Oranı), Öğrenim Bilgisi (Okul Adı, Bölümü, Mezuniyet Tarihi), Sertifika/Kurs Ve Diğer Mesleki Belgelerin Bilgileri (Belge Adı, Alınan Kurum/Firma, Edinme Tarihi), Çalışma Bilgileri (İş Yeri Adı, Unvanı, Ssk/Bağkur/Emekli Sicil No, Başlama/Bitiş Tarihi), Başka Bir Kurumda Sözleşmeli Personel Olarak Hizmetinin Olup Olmadığı Bilgisi, Varsa Ayrılış Tarihi ve Nedeni, Diploma Veya Geçici Mezuniyet Belgesi Bilgileri, Kpss Sonuç Belgesi Bilgileri (Puan/Sıralama), Hizmet Belgesi Bilgileri (Çalıştığı Kurum, Görevi, Unvanı, Sicil No, Emekli Sicil No, Askerlik Durumu, İşe Başlama Tarihi), Sertifika Bilgileri, İkametgâh Adresi, Cep/Ev Telefon Numarası, E-Posta)
 • Diğer Kurumlardan Naklen Atanma Başvuru Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Adres Bilgisi, Telefon Numarası, Askerlik Durum Bilgisi (Yaptı/Tecilli/Muaf), Özgeçmiş Bilgileri, Çalıştığı Kurum Bilgisi, Görevi, Unvanı, Hizmet Belgesi Bilgileri (Çalıştığı Kurum, Görevi, Unvanı, Sicil No, Emekli Sicil No, Askerlik Durum Bilgisi, İşe Başlama Tarihi), Öğrenim Durum Bilgisi)

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; “Açık rızasının alınması”,

KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;

f) “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

işleme şartına dayalı olarak,

 • Üniversite işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Görüşme sonunda iştihamın gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin akdedilmesi,
 • Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, adayın açık rıza vermesi halinde ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması,
 • İşe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Mülakat süreçlerinin organizasyonu ve değerlendirme yapılması,
 • Başvurunun değerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi,
 • Üniversitemizin personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin personel politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini

amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.

Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz;

 • Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile üniversite tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere

aktarılabilecektir.

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla her türlü fiziki ve elektronik ortamda özgeçmiş sunulması, ‘’ İş Başvuru ve Bilgi Formu’’ doldurulması gibi otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilir.

5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.comu.edu.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale/Türkiye’  adresine (İletişim Numarası +90 286 218 00 18) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkkcomu.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu comuhs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.comu.edu.tr/kvkk internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Adres: T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale/Türkiye

Tel: +90 286 218 00 18

Faks: +90 286 218 05 15

E-Posta: kvkkcomu.edu.tr