Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Çalışan Personelin İzin Hakları İle İlgili Bilgilendirme

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Çalışan Personelin İzin Hakları İle İlgili Bilgilendirme

S.NO

İZİN TÜRÜ

KAPSAMI

İZİN SÜRESİ

YASAL DAYANAĞI

AÇIKLAMA

1

YILLIK İZİN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan tüm kamu çalışanları (Öğretmenler hariç)

*Hizmete göre; 1 yıl için 20 gün

*10 yıldan fazla hizmeti olanlar için 30 gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102. maddesi.

  1. Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

 

  1. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

 

  1. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

 

  1. İzne esas “hizmet süresinden” kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler ile askerlik süreleri anlaşılmalıdır.

2

SAĞLIK İZNİ              (Şua İzni)

Hizmeti sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personel.

30 gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103. maddesinin 3. fıkrası.

  1. Her yıl yıllık izne ilave olarak kullanılır.

3

MAZERET İZNİ

(Analık İzni)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

16 Hafta

(Doğum öncesi sekiz + Doğum sonrası Sekiz)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (A) fıkrası.

1-Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

 

2- Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

 

3-Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

 

4-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

4

MAZERET İZNİ

(Evlat Edinme)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

8 Hafta

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (A) fıkrası.

1-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

5

MAZERET İZNİ

(Babalık)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan erkek memurlar

10 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (B) fıkrası.

1-Memura, eşinin doğum yapması halinde talebi üzerine verilir.

6

MAZERET İZNİ

(Evlilik)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

7 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (B) fıkrası.

1-Memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine verilir.

 

2- Kanunda yazmasa da, evlilik izni, memurun tercihine bağlı olarak resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren hesaplanarak verilebilir.

7

MAZERET İZNİ

(Ölüm)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

7 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (B) fıkrası.

1-Memura eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine verilir.

8

MAZERET İZNİ      (Diğer Durumlar)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

10 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (C) fıkrası.

1-Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

9

MAZERET İZNİ

(Süt İzni)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan kadın memurlar

Doğum sonrası analık izni bitiminden sonra;

İlk altı ay 3 saat

İkinci altı ay 1,5 saat

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (D) fıkrası.

1- Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi dikkate alınır.

.

10

MAZERET İZNİ

(Engelli Çocuk)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

10 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (E) fıkrası.

1-Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla verilir.

 

2-Engelli ya da süreğen hastalı olan çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması gerekmektedir.

11

MAZERET İZNİ (Süt İzni Verilmeksizin İlave Analık İzni)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

Birinci doğumda 2 ay

İkinci doğumda 4 ay

Üçüncü doğumda 6 ay olmak üzere günlük çalışma süresinin yarısı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (F) fıkrası.

1-Çoğul doğumlarda belirtilen sürelere 1 ay eklenmektedir.

 

2- Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

 

3-Evlatlık edinen memurlar da bu izinden yararlanabilmektedir.

12

HASTALIK İZNİ

(Uzun Süreli Hastalık Halleri)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105. maddesi

1-Memura uzun bir süre tedavi ihtiyacı gösteren hastalıklarda özlük hakları korunarak verilir.

 

2-Memurun hastanelerde yatarak gördüğü tedavi süreleri de hastalık izni olarak dikkate alınır.

 

3-Hastalık izni kullanan memurun iyileşememesi halinde belirtilen süreler kadar ilave izin verilir. Bu süre zarfında da memur iyileşemezse memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

13

HASTALIK RAPORU VE İZNİ

(Kısa Süreli Hastalık Halleri)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

Tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün, bir evvelki raporda doktor tarafından kontrol muayenesi öngörülmüş ise en çok 10 gün daha

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. ve 7. maddesi

1-Bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir.

 

2-Memura hastalık raporunda gösterilen süre kadar hastalık izni verilir.

 

3-Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurumun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirince verilir.

 

4-Hastalık raporunun aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bağlı bulunan dişilin amirine gönderilmesi; örneği gönderilmiş ise rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

 

 

5-Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporunun; geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

 

 

6-Hastalık raporlarının uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini  terk  etmiş  sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

14

REFAKAT İZNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

Refakat izni üç aydır. Ancak gerekli görülürse bir üç ay daha verilebilir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi

1-Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla verilmektedir.

 

2-Memurun aylık ve özlük hakları korunmaktadır.

15

AYLIKSIZ İZİN

(Uzun Süreli Hastalık Hali)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

18 aya kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinin (A) fıkrası.

1-Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık halleri için verilen aylıklı izinlerin sonunda sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylıksız izin verilebilmektedir.

 

16

AYLIKSIZ İZİN

(Doğum Sebebiyle)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

24 aya kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinin (B) fıkrası.

1-Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar verilmektedir.

17

AYLIKSIZ İZİN

(Evlat Edinme)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

24 aya kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinin (C) fıkrası.

1-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir

18

AYLIKSIZ İZİN

(Yurtdışı Görevli veya Öğrenim)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

Görev veya öğrenim süresi kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinin (D) fıkrası.

1-Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77. maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

19

AYLIKSIZ İZİN  (Hizmet Yılı Dolanlar)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

En fazla iki defada kullanılması şartıyla              1 yıla kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinin (E)

1-Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olanlara isteği halinde en fazla iki defa kullanılması kaydıyla bir yıla kadar izin verilebilir.

 

20

AYLIKSIZ İZİN

(Askerlik)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

Askerlik görevi süresince

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinin (G) fıkrası.

1-Memuriyet hizmetleri sırasında askerlik hizmetini yerine getirmek için aylıksız izne ayrılanların kadroları saklı tutulur.

21

AYLIKSIZ İZİN SONU GÖREVE DÖNÜŞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkması durumunda

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinin (F) fıkrası.

1- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

 

22

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlar

Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 43. maddesi.

1-Bu izinden yararlanmak isteyen memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır.

 

2- Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.

 

3- Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir.