Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Başkanlığımız

       

Personel Daire Başkanlığının görevleri 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen;

- Üniversitemiz insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

- Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

- Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,

- Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,

- Personel Daire  Başkanlığı bünyesinde bulunan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

- Verilecek benzeri görevleri yapmakla yetkili, görevli ve sorumludur.